Dit document beschrijft de procedures die worden gebruikt om de persoonsgegevens te verwerken van gebruikers die deze website bezoeken (de"website")en gebruik te maken van de diensten die door carré vert sprl worden aangeboden. stiga-store.com website.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op persoonsgegevens die in verband met deze website worden verwerkt; elke website van derden die de Gebruiker via links kan openen, is onderworpen aan het privacybeleid dat door de websitebeheerder van derden wordt geïmplementeerd. Gebruikers wordt geadviseerd om deze documenten te lezen voordat ze toegang krijgen tot websites van derden.

1. Verantwoordelijk voor de verwerking:

Het bedrijf carré vert sprl., met hoofdkantoor aan de Rue de Luik 19 in 4870 Fraipont, België, geregistreerd bij de Carrefour bank van bedrijven onder het nummer BE 0826793257 (hierna gezamenlijk "STIGA-STORE" genoemd). Contact: Michel Siquet, manager, op het volgende e-mailadres: carrevert@skynet.be, of info@stiga-store.com of telefonisch op 003287268654.

2. Waar verwerken we gegevens en hoe beschermen we gegevens?

De verwerking met betrekking tot de via de website verleende diensten zal worden uitgevoerd met geautomatiseerde hulpmiddelen door het verwerkingspersoneel in de kantoren van STIGA-STORE; de gegevens worden opgeslagen op de servers van STIGA-STORE.

STIGA-STORE beschermt, bewaakt en verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekt, door passende beveiligingsmaatregelen en -procedures in te voeren, waaronder die op basis van de kennis die is opgedaan door technische vooruitgang, om het risico van vernietiging, verlies, ongeoorloofde verwerking, toegang of behandeling die niet in overeenstemming is met de gestelde doeleinden te minimaliseren. Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat internetgebruik niet volledig immuun is voor ongeoorloofd toegangsrisico en dat informatiebeveiliging niet volledig kan worden gegarandeerd.

3. Aard van de verwerkte gegevens:

Gegevens die vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt

Gebruikers zijn niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken om de openbare pagina's van de website te bekijken.

Elk contact van de gebruiker met STIGA-STORE, evenals de optionele, expliciete en spontane verzending van berichten, e-mails of traditionele e-mail naar de adressen vermeld op deze website omvat de opeenvolgende verwerving van het adres, e-mailadres of telefoonnummer van de afzender die nodig is om te reageren op verzoeken en alle andere persoonlijke gegevens opgenomen in de bijbehorende communicatie. Deze gegevens worden alleen gebruikt om aan het verzoek van de Gebruiker te voldoen en worden alleen openbaar gemaakt aan derden indien dat nodig is voor deze doeleinden (bijvoorbeeld een afzender om documentatie voor onze producten en diensten te verzenden). De gegevens worden niet vrijgegeven. De gegevens worden opgeslagen zolang het strikt noodzakelijk is om de gebruiker de gevraagde service te bieden.

Gegevens die worden verstrekt op het moment van inschrijving op de nieuwsbrief en/of om commerciële communicatie te ontvangen met betrekking totSTIGA-STORE' producten endiensten.

Als de Gebruiker zich abonneert op de nieuwsbrief en/of als de Gebruiker vraagt om nieuwsbrieven en/of commerciële communicatie te ontvangen, verwijst de verwerking naar de contactgegevens die de Gebruiker op het moment van inschrijving op de betreffende dienst heeft verstrekt.

4. Waarom en hoe verwerken we gegevens?

Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld en verwerkt:

1) te reageren op verzoeken van gebruikers (bijv. het afhandelen van verzoeken om informatie);

(2) voor marketingdoeleinden door het verzenden, via e-mail of traditionele post (indien de Gebruiker zijn adres verstrekt), nieuwsbrieven en/of commerciële, reclame of communicatie met betrekking tot STIGA-STORE producten en diensten, alsmede initiatieven en evenementen georganiseerd door STIGA-STORE. Indien de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn gegevens voor marketingdoeleinden, kunnen de betrokken gegevens ook worden verwerkt om via traditionele e-mail of e-mail statistische analyses, enquêtes en marktonderzoek in verband met STIGA-STORE-diensten uit te voeren. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden alleen voor deze doeleinden verwerkt na de registratie van de Gebruiker door het invullen van de contactformulieren op onze website.

De behandeling kan betrekking hebben op een of meer van de volgende transacties: verzameling, registratie, raadpleging, organisatie, opslag, verwerking, openbaarmaking, wijziging, selectie, gebruik of verwijdering.

5.

Het beschikbaar stellen van de gegevens die op het moment van het verzoek om contactgegevens zijn vermeld (bijvoorbeeld contactgegevens, naam en bedrijf van de aanvrager) is essentieel om op de verzoeken van de gebruiker te kunnen reageren. STIGA-STORE moet mogelijk aanvullende informatie verkrijgen, afhankelijk van de specifieke verzoeken die door de Gebruiker worden verzonden. De beschikbaarheid van deze aanvullende informatie is optioneel, maar als deze niet wordt verstrekt, kan het moeilijk, zo niet onmogelijk zijn voor STIGA-STORE om te reageren op het verzoek van de gebruiker.

Het verstrekken van een e-mailadres is essentieel voor het versturen van de nieuwsbrief en/of marketingcommunicatie, indien de Gebruiker heeft verzocht deze te ontvangen.

6. Surfgegevens - Cookies:

Browsegegevens op het web

De computerprogramma's en -systemen die worden gebruikt om de website te bedienen verzamelen persoonsgegevens, die inherent zijn aan het gebruik van internetcommunicatieprotocollen (bijvoorbeeld IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die zich aanmelden bij de website, URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen , het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om het verzoek naar de server te sturen, de grootte van het bestand dat is verkregen als antwoord, de numerieke code voor de status van het antwoord van de server (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot de computeromgeving en het besturingssysteem van de gebruiker). Hoewel deze informatie niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde personen, kan het vanwege hun aard de identificatie van gebruikers mogelijk maken als gevolg van verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de Website te verkrijgen en om te controleren of deze goed werkt, en deze worden onmiddellijk vernietigd na verwerking. De gegevens kunnen worden gebruikt om aansprakelijkheid vast te stellen voor computermisdrijven die schadelijk zijn voor de website; in alle andere gevallen worden de contactgegevens van de website niet langer dan zeven dagen bewaard.

Cookies

In sommige gevallen worden persoonsgegevens verzameld door STIGA-STORE met verschillende technologieën, waaronder "cookies". Cookies zijn een set gegevens die door een website naar een "navigator" worden verzonden (wat uw browser zou kunnen zijn). Deze informatie kan op de computer worden opgeslagen (inclusief uw computer) via een tag die de computer identificeert, maar niet de gebruiker.

Sommige pagina's van de website maken gebruik van cookies, verzonden door STIGA-STORE. of derden, en andere technologieën, om de technische werking van de Website mogelijk te maken en een beter gebruik van de Website te waarborgen, evenals om statistische analyses uit te voeren over het gebruik van de Website.

Zie het cookiebeleid voor meer informatie.

7. Openbaarmaking en verspreiding van gegevens

Om de bovenstaande functies naar behoren te kunnen uitvoeren, moeten de gegevens worden behandeld door het administratief, commercieel en technisch personeel van STIGA-STORE en door personeel van andere bedrijven die als datamanagers diensten verlenen aan STIGA-STORE (bijvoorbeeld e-marketingproviders, evenals websitebeheer en onderhoudsdiensten).

STIGA-STORE kan ook bepaalde gebruikersspecifieke gegevens bekendmaken aan gelieerde ondernemingen als dit essentieel is om aan het verzoek van de Gebruiker te voldoen, bijvoorbeeld voor een offerte.

Een bijgewerkte lijst van de zogenaamde partijen kan worden verkregen door contact op te nemen met STIGA zoals beschreven in punt 8 hieronder.

In geen geval worden de verzamelde gegevens aan derden doorgegeven voor gebruik door de zogenaamde derden voor hun eigen doeleinden; in geval van buitengewone transacties door de onderneming (bijvoorbeeld de verkoop of leasing van de activa van de onderneming), kunnen de gegevens echter worden doorgegeven of overgedragen aan kopers/pachters of begunstigden.

De gegevens worden niet vrijgegeven.

8. Mensenrechten

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene (d.w.z. de Gebruiker) bepaalde rechten, waaronder het recht om te allen tijde bevestiging te verkrijgen dat dergelijke gegevens bestaan, toegang te hebben tot zijn persoonsgegevens, op de hoogte te worden gebracht van de inhoud en herkomst ervan, de juistheid ervan te controleren en om een aanvulling, actualisering of correctie van de gegevens te verzoeken. De Gebruiker heeft ook het recht om te verzoeken dat gegevens die in strijd met de wet worden verwerkt, worden verwijderd, anoniem worden gemaakt of geblokkeerd en kan de behandeling ervan om legitieme redenen in alle gevallen weigeren, waaronder het verzoek om geen communicatie meer te vragen om marketing en/of nieuwsbrief te verwijderen.

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Gebruiker rechtstreeks contact opnemen met STIGA-STORE of carré vert sprl naar de in lid 1 genoemde contactadressen.

Updates van deze voorwaarden voor gegevensbescherming zullen hier worden gemaakt. Zo u deze pagina regelmatig controleren.

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2018.